TRANG CHỦ  • Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đến hết ngày 20/04/2016.
  • Ôn tập: bắt đầu từ ngày 01/06/2016.
  • Thi tuyển: dự kiến tháng 07/2016.
                           
              Nhận hồ sơ từ:  15/11/2015 đến ngày 10/03/2016